Målet er å ha et godt tilbud for alle barn fra 6 år til voksen alder. DFI Fotball har til sammen ca. 740 aktive medlemmer fordelt på 620 spillere og 120 ledere/ressurspersoner. Dette gjør klubben til en av kretsens største fotballklubber. DFI Fotball skal ha relevant tilbud til de som satser på fotballen, og ønsker å nå lengst mulig. Like viktig er fokus på de spillerne som utøver idretten vår først og fremst for det sosiale og kameratskap. NFF sitt slagord flest mulig, lengst mulig, best mulig – står sentralt også i DFI Fotball.

Overordnende målsetninger for 2021 er:

  • Økonomisk kontroll, åpenhet og ærlighet rundt drift.
  • Godt sportslig tilbud og god aktivitet for alle som vil spille fotball i DFI.
  • Gjennom god aktivitet sørge for god ivaretagelse av egne talenter.
  • Videreutvikle klubbens trenere og ressurspersoner og heve kompetansen på disse.
  • Videreutvikle anleggene. Kortsiktig og langsiktig fokus.
  • Være en foregangsklubb vedr. håndtering av Koronapandemi – herunder være i forkant for å sikre mest og best mulig aktivitet innenfor smittevernreglene som til enhver tid gjelder.

DFI Fotball ønsker å ha tydelig fokus på utvikling av egne spillere. Dette starter med god og gjennomtenkt aktivitet allerede fra oppstart i 1. klasse. I DFI Fotball er det ca. 120 frivillige trenere og ressurspersoner som utgjør selve ryggraden i klubben. I 2021 ønsker vi å legge til rette for videreutvikling av trenerne våre igjennom kurs fra NFF og klubbinterne aktiviteter på tvers av lagene.

I drift av klubben er åpenhet, ærlighet og tilgjengelighet i førersetet. Styret ønsker å satse enda sterkere på funksjoner som sikrer god kvalitet i alle ledd. Vi vil strekke oss langt for at alle klubbens frivillige skal bruke mest mulig av sin tid på feltet på å skape god aktivitet, med spillerne i fokus.

DFI Fotball har som mål at vi igjennom 2021 vil videreutvikle den gode driften vi har i skrivende stund.

DFI Fotball ønsker å bli verifisert som Kvalitetsklubb i 2021. Dette arbeidet var tenkt fullført i 2020, men ble satt på vent da pandemien gjorde at de ansatte hos NFF Østfold ble permittert (og etter hvert sluttet). Vi har en klar målsetning om å fullføre denne prosessen i 2021 dersom forutsetningene tilsier at dette er mulig.