Lagleder har hovedansvaret for administrative forhold for sitt lag. Oppgavene kan fordeles til for eksempel materialforvalter osv. DFI fotball har ansvaret for å peke ut lagleder.

1. Fokus på trivsel og utvikling basert på gode aktiviteter.

2. Etterleve idrettens og DFIs verdigrunnlag. FAIR PLAY!

3. Holde en oppdatert oversikt over lagets spillere og trenere.

4. Bistå i oppfølging av at medlems- og treningskontigent betales, herunder innmelding av nye spillere.

5. Oppfølging av at alle voksne som deltar l lagets aktiviteter har politiattest.

6. Sørge for formidling av informasjon til spillere, trenere, foresatte og til/fra klubb.

7. Bidra i organisering av lagets treninger (tid, sted, utstyr etc.)

8. Tilrettelegge for lagets kamper:
    a. Merking på kampsted ved behov.
    b. Innlegging av spillerlister i FIKS, og påse at kun registrerte, spilleberettigede spillere deltar.
    c. Mottak av dommer og motstanderlag, herunder ta ut kampvert.
    d. Innrapportering av resultat.

9. Forvalte lagets utstyr, drakter etc.

10. Planlegge og organisere lagets deltakelse i cuper og turneringer.

11. Ansvarlig for lagets økonomi (lagskasse) og at alle inn-/utbetalinger regnskapsføres og følger DFIs rutiner (se hovedlagets sider).

12. Ansvarlig for å organisere lagets oppgaver på klubbens dugnader, arrangement, loddsalg osv.

13. Være kontaktperson overfor foreldre/foresatte og klubb.

14. Arrangere foreldre- og spillermøter i samarbeid med trener.

15. Ansvar for å følge idrettens og DFI fotballs retningslinjer og regelverk.